POLITIKA BEZBEDNOSTI HRANE

Mesokombinat  promet doo Leskovac prepoznaje i potvrđuje svoju odgovornost za bezbednost hrane shodno standardu ISO 22000:2018 i HACCP principa i želi da osigura da je sva priprema i distribucija hrane bezbedna i da odgovara zahtevima.

Mesokombinat promet ocenjuje rizike po zdravlje i bezbednost svojih zaposlenih i bilo koga ko može da bude ugrožen našim aktivnostima i smanjuje rizike na prihvatljiv nivo.

Politika za bezbednost hrane usaglašena je sa poslovnim planiranim rezultatima Mesokombinat promet-a, zahtevima kupaca i zaposlenih i sa kontrolnim zahtevima od strane državnih organa. Ova politika važi i za naše isporučioce.

Najviše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju politike bezbednosti hrane. Politika će biti revidirana po potrebi posle svakog godišnjeg preispitivanja sistema menadžmenta za bezbednost hrane od strane rukovodstva. Promovisanje mera za ostvarivanje bezbednosti hrane je zadatak rukovodstva na svim nivoima.

POLITIKA BEZBEDNOSTI HRANE

Mesokombinat  promet doo Leskovac prepoznaje i potvrđuje svoju odgovornost za bezbednost hrane shodno standardu ISO 22000:2018 i HACCP principa i želi da osigura da je sva priprema i distribucija hrane bezbedna i da odgovara zahtevima.

Mesokombinat promet ocenjuje rizike po zdravlje i bezbednost svojih zaposlenih i bilo koga ko može da bude ugrožen našim aktivnostima i smanjuje rizike na prihvatljiv nivo.

Politika za bezbednost hrane usaglašena je sa poslovnim planiranim rezultatima Mesokombinat promet-a, zahtevima kupaca i zaposlenih i sa kontrolnim zahtevima od strane državnih organa. Ova politika važi i za naše isporučioce.

Najviše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju politike bezbednosti hrane. Politika će biti revidirana po potrebi posle svakog godišnjeg preispitivanja sistema menadžmenta za bezbednost hrane od strane rukovodstva. Promovisanje mera za ostvarivanje bezbednosti hrane je zadatak rukovodstva na svim nivoima.

Uspostavili smo sistem koji garantuje:

  • da svi naši procesi u prijemu, proizvodnji i distribuciji hrane budu realizovani na način koji osigurava bezbednost hrane;
  • usaglašenost sa važećim zakonskim i drugim zahtevima;
  • da smo uspostavili procedure, održavamo dobru proizvođačku i dobru higijensku praksu i da verifikujemo efektivnost našeg sistema menadžmenta bezbednosti hranom;
  • da kontinualno poboljšavamo kvalitet i odrzavamo bezbednost hrane;
  • da imamo osoblje koje je obučeno i odgovorno za obavljanje procesa pripreme i distribucije hrane na bezbedan način u skladu sa propisanim procedurama koje vode prevenciji i eliminaciji zagađenja hrane.
  • Komuniciramo o politici bezbednosti hrane sa svim zaposlenima i svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti hrane je istaknuta na ulazu u Mesokombinat promet, na vidnim mestima gde se distribuira hrana i u elektronskim medijima. Politika je obavezujuća za sve zaposlene.

Uspostavili smo sistem koji garantuje:

  • da svi naši procesi u prijemu, proizvodnji i distribuciji hrane budu realizovani na način koji osigurava bezbednost hrane;
  • usaglašenost sa važećim zakonskim i drugim zahtevima;
  • da smo uspostavili procedure, održavamo dobru proizvođačku i dobru higijensku praksu i da verifikujemo efektivnost našeg sistema menadžmenta bezbednosti hranom;
  • da kontinualno poboljšavamo kvalitet i odrzavamo bezbednost hrane;
  • da imamo osoblje koje je obučeno i odgovorno za obavljanje procesa pripreme i distribucije hrane na bezbedan način u skladu sa propisanim procedurama koje vode prevenciji i eliminaciji zagađenja hrane.
  • Komuniciramo o politici bezbednosti hrane sa svim zaposlenima i svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti hrane je istaknuta na ulazu u Mesokombinat promet, na vidnim mestima gde se distribuira hrana i u elektronskim medijima. Politika je obavezujuća za sve zaposlene.