Kontakt Informacije

Politika kvaliteta

Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2000 i ISO 22000:2005.

Sistem menadžmenta kvalitetom je sastavni deo poslovne politike Mesokombinat-promet d.o.o. Leskovac i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i kontinualnom poboljšanju su usklađene sa relevantnom zakonskom regulativom.

Poslovnim procesima upravljamo otvoreno i iskreno korišćenjem znanja naših zaposlenih i metoda i alata kvaliteta sa ciljem da odgovorimo potrebama naše organizacije i naših kupaca. Težimo da ostvarimo potpuno zadovoljstvo i lojalnost kupaca.

Menadžment promoviše i ohrabruje sve zaposlene i isporučioce da uzmu aktivno učešće u aktivnostima poboljšanja procesa. Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju poboljšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju kvaliteta.

Top menadžment uspostavlja politiku kvaliteta i ciljeve kvaliteta i kontinualno ih preispituje u želji da osigura da se zahtevi kupaca razumeju i ispunjavaju. Zaposleni se upoznaju sa politikom kvaliteta kako bi je razumeli i dali doprinos ostvarenju našeg cilja - potpunog zadovoljstva i lojalnosti kupaca. Zaposleni su privrženi ostvarenju ciljeva kvaliteta koji vode ka kontinualnom poboljšanju i dostizanju izvrsnosti.

Politika kvaliteta je istaknuta na ulazima i na vidnim mestima u našoj organizaciji. Politika je saopštena preko medija i svim zainteresovanim stranama.

Politika kvaliteta je obavezujuća za zaposlene.

01alek design